Contact

Telefoon: 06-12462069

Email: info@lg-dance.nl

Adres Borculo: Lochemseweg 3, 7271 WB 
Adres Arnhem: Pallas Atheneplein 2, 6846  XA

Rekening: NL38RABO0149500912
KVK: 09199019

 

Postadres: Het Wagenwiel 3, 6846 JK Arnhem
 

Volg LG-Dance
Locatie

© 2017 by LG-Dance | Designed by Marcel van Kommer | Created with Wix.com

PRIVACYBELEID

Privacy-verklaring LG-Dance

Wij vinden jouw privacy en de bescherming ervan belangrijk. Hierover willen we dan ook helder en transparant zijn. Lees het document over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

LG-Dance, gevestigd aan Lochemseweg 3, 7271 WB te Borculo in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring geldt ook voor de vestiging in Arnhem. 
 
Contactgegevens

www.LG-Dance.nl

Lochemseweg 3

7271 WB Borculo Nederland  

+31612462069 
 
Loes Gersen is de Functionaris Gegevensbescherming van LG-Dance. Zij is te bereiken via info@LG-Dance.nl. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

LG-Dance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (digitaal of handmatig) verwerken: - Voor- en achternaam van de cursist/sollicitant/opdrachtgever voor feestjes/workshops e.d./nieuwsbriefabonnee - Naam en initialen van de ouders/verzorgers (bij minderjarige cursisten) - NAW gegevens  - Uw bankrekeningnummer - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw CV en/of sollicitatiebrief -  E-mailwisselingen of andere digitale communicatie -  Toestemming of weigering voor het gebruik van fotomateriaal voor uitingen op de website en/of nieuwsbrief ed. 

Handmatige verwerking en papieren archieven bewaren wij op een afgesloten geheime plek. Digitale gegevens bewaren wij in een beveiligde cloud omgeving. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@LG-Dance.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LG-Dance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te evalueren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten (digitaal) bij u af te leveren - Om betalingen voor cursussen te incasseren of te verwerken. 
 
Gebruik van fotomateriaal

LG-Dance vraagt aan iedere deelnemer (of ouder/verzorger bij minderjarigen) bij de inschrijving om toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s ed. voor gebruik op de website, in nieuwsbrieven ed. Zonder schriftelijke toestemming vooraf zullen wij geen fotomateriaal van hen gebruiken.  Deelnemers die al ingeschreven staan krijgen een mail om aan te geven of er toestemming gegeven wordt hiervoor.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming

LG-Dance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LG-Dance) tussen zit.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LG-Dance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na uiterlijk 8 jaar worden alle persoonsgegevens door ons vernietigd of opnieuw ingevoerd indien dit nog/opnieuw nodig is. 
Gegevens van (open) sollicitanten bewaren wij niet. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden

LG-Dance verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LG-Dance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LG-Dance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LG-Dance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@LGDance.nl. 
 
Hetzelfde geldt indien u niet langer onze nieuwsbrief of andere commerciële e-mails van ons wilt ontvangen of indien u de gegeven toestemming voor het gebruik van foto-materiaal wilt intrekken. U kunt zich schriftelijk afmelden via een mail aan info@lg-dance.nl. Voor de nieuwsbrief kunt u zich ook zelf afmelden via de link onderin de nieuwsbrief.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
LG-Dance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LG-Dance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@LG-Dance.nl. 
 
Opgesteld op 1 mei 2018